In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4721 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4362 - 25%)

Mäkké zručnosti (4443 - 25%)

Manažérske zručnosti (4185 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA a SEBAPOZNÁVANIE /akreditovaný 2-denný interný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: miesto konania a cena budú stanovené dohodou
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminárazvýšenie mäkých zručností, získanie kľúčových postupov k rozvoju osobnosti, získať schopnosť identifikovať prekážky osobnostného rozvoja, zistenie silných a slabých stránok vlastnej osobnosti, naučiť sa vyjadrovať vlastné názory optimálnym spôsobom

Určený pre: zamestnancov na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzačov o zamestnanie, absolventov stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺka trvania: 2 dni/16 hodín

Cena seminára: sa dohodne s konkrétnym klientom na základe jeho špecifikácie pohľadavok  - cena začína od 990,- € bez DPH.

Termín konania:  po dohovore s klientom, felxibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Profil absolventa: po absolvovaní vzdelávacieho modulu účastníci budú poznať kľúčové postupy, ktoré rozvíjajú osobnosť, predovšetkým z hľadiska emocionálnej inteligencie, vedieť identifikovať prekážky osobnostného rozvoja a emocionálnej inteligencie a poznať mechanizmy, ako ich prekonať, chápať vplyv vlastných osobnostných kvalít a vlastnej emocionality na uplatnenie sa v spoločnosti i v práci, mať objektívny pohľad na svôj osobnostný typ, mať spätnú väzbu o svojich silných a slabých stránkach z hľadiska osobnostných dispozícií, emocionálneho a návykového správania, mať poznatky a základné zručnosti ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom

Obsahová náplň: je akreditovaná ministerstvom školstva v rozpísanej podobe, každý absolvent dostanenie osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe špecifických požiadaviek klienta je možné obsah seminára upraviť a doplňiť

Sebapoznávanie ako základ poznávania iných – 2 hod.

 • zdroje osobných rozdielov – ako sa prejavujú a z čoho pramenia
 • ako vnímame seba a ako nás vnímajú iní (sémantický diferenciál)
 • sebauvedomenie, sebahodnotenie a ich vplyv na rozvoj osobnosti
 • sebadôvera – ako sa prejavuje a ako ju rozvíjať

Emocionalita a racionalita v štruktúre osobnosti  - 2 hod.

 • vzťah IQ a EQ  racionálne a emocionálne vyhodnocovanie podnetov
 • význam emocionálnej inteligencie v sociálnej interakcii
 • čo je emocionálna inteligencia, aký má význam v kontakte s ľuďmi

Aspekty emocionálnej inteligencie a možnosti ich rozvoja – 6 hod.

 • sebauvedomnie -  emocionálne uvedomonanie  ako rozpoznanie vlastných pocitov
  a uvedomenie  si ich vplyvu na naše  správanie a  konanie
 • sebaovládanie – praktické príklady sebaovládania, ako vyjadriť negatívne pocity optimálnym spôsobom, ako ovládať vlastné emócie
 • sebamotivácia – kľúčové oblasti sebamotivácie, čo nás motivuje a môže spôsobovať demotiváciu
 • empatia  ako citlivosť a porozumenie voči druhým – ako sa empatia prejavuje, ako dať najavo empatiu
 • sociálna interakcia – kľúčové oblasti sociálnej interakcie
 • možnosti rozvoja  emocionálnej inteligencie
 • tipy pre optimalizáciu vystupovania -  ako využívať emocionálnu (vzťahovú) inteligenciu, aby sme pri kontakte s ľuďmi boli úspešní

Osobnostné typy, osobnostné kvality a ich vplyv na spoločenské a profesionálne uplatnenie sa – 1 hod.

 • ako vplýva dedičnosť na osobnostný typ
 • ako sa prejavujú vplyvy (kultúrne, sociálne, materiálne, vzdelanostné...) na formovaní osobnosti

Typológia MBTI5 hod.

 • korene MBTI, dotazník MBTI
 • osobnostné typy MBTI - charakteristika
 • dimenzie osobnosti: introverzia – extroverzia; význam z hľadiska načerpávania energie
 • dimenzie osobnosti: zmyslové vnímanie – intuícia; význam z hľadiska zhromažďovania údajov
 • dimenzie osobnosti: cítenie – myslenie; význam z hľadiska spracovania informácií
 • dimenzie osobnosti: posudzovanie – vnímavosť; význam z hľadiska rozhodovania
 • posúdenie silných a slabých stránok vlastného osobnostného typu, čo možno rozvíjať, na čo sa sústrediť, čo eliminovať

Lektori: s vysokou odborou a profesionálnou spôsobilosťou a bohatými praktickými skúsenosťami - podrobnosti budú uvedené v rámci rokovaní o seminári