In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Novinky

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (1614 - 26%)

Dane a účtovníctvo (1564 - 25%)

Mäkké zručnosti (1622 - 26%)

Manažérske zručnosti (1392 - 22%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Emocionálna inteligencia a sebapoznávanie

- interný seminár pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: miesto konania a cena budú stanovené dohodou
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára:

Zvýšenie mäkých zručností, získanie kľúčových postupov k rozvoju osobnosti, získať schopnosť identifikovať prekážky osobnostného rozvoja, zistenie silných a slabých stránok vlastnej osobnosti, naučiť sa vyjadrovať vlastné názory optimálnym spôsobom.

Určený pre:

Zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami.

Dĺka trvania:

2 dni, 16 hodín

Cena seminára:

Sa dohodne s konkrétnym klientom, na základe jeho špecifikácie pohľadavok . Cena začína od 990,- € bez DPH.

Termín konania:  

Termín po dohovore s klientom, felxibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek.

Profil absolventa: 

Po absolvovaní vzdelávacieho modulu účastníci budú:

 • poznať kľúčové postupy, ktoré rozvíjajú osobnosť, predovšetkým z hľadiska emocionálnej inteligencie,
 • vedieť identifikovať prekážky osobnostného rozvoja a  emocionálnej inteligencie a  poznať mechanizmy, ako ich prekonať,
 • chápať vplyv vlastných osobnostných kvalít a vlastnej  emocionality na uplatnenie sa v spoločnosti i  v práci,
 • mať objektívny pohľad na svoj  osobnostný typ,
 • mať spätnú väzbu o svojich silných a slabých stránkach z hľadiska osobnostných dispozícií, emocionálneho a   návykového správania,
 • mať poznatky a základné zručnosti ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom

 

 

Obsahová náplň :

Je akreditovaná ministerstvom školstva v rozpísanej podobe, každý absolvent dostanenie osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Na základe špecifických požadaviek klienta je možné obsah seminára upraviť a doplňiť.

 

Sebapoznávanie ako základ poznávania iných – 2 hod.

 • Zdroje osobných rozdielov – ako sa prejavujú a z čoho pramenia
 • Ako vnímame seba a ako nás vnímajú iní (sémantický diferenciál)
 • Sebauvedomenie, sebahodnotenie a ich vplyv na rozvoj osobnosti
 • Sebadôvera – ako sa prejavuje a ako ju rozvíjať

Emocionalita a racionalita v štruktúre osobnosti -2 hod.

 • Vzťah IQ a EQ  racionálne a emocionálne vyhodnocovanie podnetov
 • Význam emocionálnej inteligencie v sociálnej interakcii
 • Čo je emocionálna inteligencia, aký má význam v kontakte s ľuďmi

Aspekty emocionálnej inteligencie a možnosti ich rozvoja – 6 hod.

 • Sebauvedomnie -  emocionálne uvedomonanie  ako rozpoznanie vlastných pocitov
  a uvedomenie  si ich vplyvu na naše  správanie a  konanie
 • Sebaovládanie – praktické príklady sebaovládania, ako vyjadriť negatívne pocity optimálnym spôsobom, ako ovládať vlastné emócie
 • Sebamotivácia – kľúčové oblasti sebamotivácie, čo nás motivuje a môže spôsobovať demotiváciu
 • Empatia  ako citlivosť a porozumenie voči druhým – ako sa empatia prejavuje, ako dať najavo empatiu
 • Sociálna interakcia – kľúčové oblasti sociálnej interakcie
 • Možnosti rozvoja  emocionálnej inteligencie
 • Tipy pre optimalizáciu vystupovania -  ako využívať emocionálnu (vzťahovú) inteligenciu, aby sme pri kontakte s ľuďmi boli úspešní

Osobnostné typy, osobnostné kvality a ich vplyv na spoločenské a profesionálne uplatnenie sa – 1 hod.

 • Ako vplýva dedičnosť na osobnostný typ
 • Ako sa prejavujú vplyvy (kultúrne, sociálne, materiálne, vzdelanostné...) na formovaní osobnosti

 

Typológia MBTI5 hod.

 • Korene MBTI, dotazník MBTI
 • Osobnostné typy MBTI - charakteristika
 • Dimenzie osobnosti: introverzia – extroverzia; význam z hľadiska načerpávania energie
 • Dimenzie osobnosti: zmyslové vnímanie – intuícia; význam z hľadiska zhromažďovania údajov
 • Dimenzie osobnosti: cítenie – myslenie; význam z hľadiska spracovania informácií
 • Dimenzie osobnosti: posudzovanie – vnímavosť; význam z hľadiska rozhodovania
 • Posúdenie silných a slabých stránok vlastného osobnostného typu, čo možno rozvíjať, na čo sa sústrediť, čo eliminovať

 

 

 

Absolvované iné vzdelávanie, kurzy, stáže:

 • Rigorózne skúšky (PhDr.),  Filozofická fakulta  UK  v Bratislave
 • štúdium vysokoškolskej pedagogiky, Filozofická fakulta  FF    UK v Bratislave
 • Trainer – Seminar, Sparkassenakademie Bayern, Lnadshut
 • Základy diplomatického protokolu a súčasná prax, AV Bratislava                       
 • Cyklus  programov pre vzdelávanie manažmentu, Tréningové programy Rozvoja osobnosti (lektori: Sparkassenakademie Bayern), Bratislava
 • Tréningový program Customer service and Business Development (program   Phare), Bratislava
 • Certifikovaný kurz lektorov, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých  v SR
 • Predajné zručnosti, Vedenie ľudí  a tímová práca, T.Training, Bratislava
 • Assessment centre a manažérske kompetencie; Koučovanie Maxman Consultants, Bratislava
 • Emocionálna inteligencia,  Studio Delfy, Česká republika
 • Predajné a prezentačné zručnosti, Timan, Bratislava

 

 

Odborné skúsenosti

 • súčasnosť - lektorka a konzultantka (SZČO) 
 • súčasnosť -        Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Katadra prepedeutiky právnických predmetov, externý úväzok
 • Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava, ústredie, divízia  ľudských zdrojov, odbor  personálneho  rozvoja a vzdelávania - metodik senior: koncepčná a metodická  činnosť pre vzdelávaniea hodnotenie zamestnancov, kariérový rozvoj, Assessment centre; lektorská činnosť v oblasti manažérskych zručností, komunikácie, asertivity, firemnej kultúry, prezentačných , lektorských a predajných zručností
 • Filozofickáfakulta Univerzity Komenského, Katedra estetiky, odborná asistentka
 • Vydavateľstvo Obzor, Bratislava, Redakcia encyklopédií, jazyková redaktorka

 

Lektorské skúsenosti

 • dlhoročná lektorka  vo vzdelávaní dospelých: kurzy a tréningy orientované na komunikačné, prezentačné, lektorské, obchodné zručnosti, asertivitu a riešenie konfliktov, riadenie seba v čase, emocionálnu inteligenciu a rozvoj osobnosti,  tímovú spoluprácu,  spoločenskú a profesionálnu etiketu a diplomatický protokol;
 • kurzy a tréningy pre manažérov: vedenie ľudí a motivácia, vedenie tímov, koučing na pracovisku, vedenie ľudí v období zavádzania zmien, vedenie porád a workshopov, firemná kultúra,   vedenie manažérskych rozhovorov, biznis protokol.

 

Profil lektora 2:

 

Absolvované iné vzdelávanie, kurzy, stáže :

 • pedagogický titul PhDr.
 • externá ašpirantúra na FFUK ( PhD.)
 • kurzy s medzinárodnými certifikátmi:
 • Metodika projektov a vzdelávania Personal Management – in Austria Bankers College, Sparkasseakademie Landshut (Konflikt manažmenet, Tréning on the job, Vedenie porád Supervrvízia,   koučovanie Strategický dospelých ),  Phare program Lloyds TSB bank Customer Service and Business Development, Stratégia a plánovanie ľudských zdrojov (motivácia, firemná  kultúra, kariérový rozvoj a vzdelávanie, zvyšovanie výkonu), projekty  rozvoja zamestnancov, kariérové mapy,hodnotenie + oceňovanie, kvantifikácia nákladov na vzdelávanie), Assessment Centre,  Koučing, certifikačný kurz  lektora vzdelávania dospelých v SR a ČR (UK + AIVD)

Odborné skúsenosti :

 • Vysokoškolský pedagóg na Katedre estetiky
 • senior metodik Sporiteľničnej akadémie, lektor
 • riaditeľ súkromného vzdelávacieho inštitútu
 • SZČO v oblasti manažérskeho vzdelávania

Lektorské skúsenosti:

 • manažérske zručnosti: komunikácia manažérov, teambuilding, leadership,  riešenie ťažkých situácií, selfmanagement, hodnotiace rozhovory, koučing zamestnancov,prezentačné zručnosti,
 • metodika pre interných lektorov a trénerov (lektorské zručnosti)
 • komunikácia v akvizičnej činnosti,  aktívny predaj produktov, predaj po telefóne, call centre, telemarketing, akvizícia v predaji,
 • kurz pre asistentky a sekretárky, (komunikácia na sekretariáte, riešenie ťažkých situácií, profesionálne správanie, time manažment asistentky),
 • spoločenský protokol.

Referencie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Národná banka Slovenska, Dexia banka Slovensko, Penta, a.s., Poštová banka,  Telenor, (t.č. Vizada Networks), Baumax, Inštitút verejnej správy, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK, Európsky vzdelávací inštitút, n.o.:, Ministerstvo práce,sociánych vecí a rodiny SR, - Centrum vzdelávania, Ministerstvo zahraničných vzťahov, ICP, s.r.o. Žilina , Štatistický úrad SR, Wintherian ,TPD , Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.:, , ING, I.D.C. Holding, a.s., Slovenská pošta, a.s.