In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Novinky

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (1613 - 26%)

Dane a účtovníctvo (1563 - 25%)

Mäkké zručnosti (1622 - 26%)

Manažérske zručnosti (1391 - 22%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

RIEŠENIE KONFLIKTOV (ťažkých situácií) a ASERTIVITA

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: Zvýšenie mäkých zručností, identifikovať príčiny ťažkých situácií a  konfliktov, získať schopnosť predchádzať konfliktom a optimálne riešti vzniknuté situácie, osvojiť si filozofiu asertívnej komunikácie a uplatňovanie asertivitu v kontakte s ľuďmi.

Určený pre:  Zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni, 16 hodín

Profil absolventa: 

Po absolvovaní vzdelávacieho modulu účastníci budú:

 • vedieť identifikovať príčiny ťažkých situácií a  konfliktov
 • poznať možnosti predchádzania konfliktov a dopad vlastného správania na priebeh a riešenie konfliktných situácií
 • poznať modely optimálneho riešenia konfliktných situácií
 • vedieť využívať postupy pre konštruktívne riešenie konfliktov a ťažkých situácií
 • poznať spôsoby vyrovnávania sa s ťažkými situáciami a  konfliktom
 • vedieť, čo je asertivita a ako uplatňovať asertivitu v kontakte s ľuďmi
 • poznať filozofiu asertívnej komunikácie a asertívnych práv
 • poznať vybrané techniky asertívneho správania a ich psychologického efektu pre riešenie situácií v praxi

Obsahová náplň

Je akreditovaná ministerstvom školstva v rozpísanej podobe, každý absolvent dostanenie osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Na základe špecifických požiadaviek klienta je možné obsah seminára upraviť a doplňiť.

Názov odbornej témy:  Konflikt ako sociálna situácia – 2 hod.

 • Čo je konflikt a ako vzniká
 • Intrapsychický a interpersonálny konflikt
 • Nesprávne názory na konflikt, deformácie pri vnímaní konfliktnej situácie
 • Signály konfliktu (verbálne, neverbálne) a ako ich rozpoznávať
 • Prejavy správania sa v konflikte

Názov odbornej témy: Zdroje konfliktov a ťažkých situácií  - 2 hod.

 • Príčinykonfliktov a ich identifikácia – (rovina komunikácie, osobnosti, organizácie práce a riadenia činností)
  • Prevencia konfliktov (rovina komunikácie, vzťahov, organizácie činností)
  • Reagovanie na konflikt

Názov odbornej témy : Riešenie konfliktov a ťažkých situácií  - 6 hod.

 • Stratégia riešenia konfliktu (stratégia pokru, stratégia spolupráce)
 • Prístupy k riešeniu konfliktov – vyhýbanie, prispôsobenie, súperenie, spolupráca, kompromis (Thomas – Kilmann)
 • Poznanie  vlastného preferovaného prístupu k riešeniu konfliktov a ťažkých situácií (Thomas – Kilmann dotazník)
 • Modely správania sa v konfliktnej situácii orientácia na uspokojenie potrieb partnera, orientácia na uspokojenie vlastných potrieb
 • Postup pri riešení ťažkých situácií, etika prístupu v ťažkých  situáciách a konfliktoch
 • Spôsoby vyrovnávania sa s ťažkými situáciami, postoj po odznení konfliktu
 • Zvládanie negatívnych emócií
 • Analýza konkrétnych konfliktných situácií z praxeoptimálny spôsob riešenia

Názov odbornej témy : Asertivita, asertívna filozofia – 1 hod.

 • Čo je asertiviíta, korene asertivity,
 •  Asertivita ako filozofia prístupuk sebe a k iným
 •  Vzťah asertivita –agresivita – pasivita
 •  Aserívna filozofia
 •  Asertívne práva
 •  Sociálne spôsobilosti asertívneho správania
 • Pravidlá asertívneho dialógu

Názov odbornej témy: Asertívne techniky pri riešení ťažkých situácií – 5 hod.

 • Využitie asertivity v praktických situáciách:
 • ako dávať a prijať  spätnú väzbu (pochvalu a kritiku)
 • ako povedať nie
 • ako asertívne argumentovať
 • platne, negatívneho opytovania)
 • Čo je manipulácia, slovné taktiky v manipulácii
 • Ako reagovať na manipuláciu a neasertívne spôsoby správania

Profil lektora 1:

Absolvované iné vzdelávanie, kurzy, stáže:

 • Rigorózne skúšky (PhDr.),  Filozofická fakulta  UK  v Bratislave
 • Postgraduálne štúdium vysokoškolskej pedagogiky, Filozofická fakulta  FF    UK v Bratislave
 • Trainer – Seminar, Sparkassenakademie Bayern, Lnadshut
 •  Základy diplomatického protokolu a súčasná prax, AV Bratislava                       
 • Cyklus  programov pre vzdelávanie manažmentu, Tréningové programy Rozvoja osobnosti (lektori: Sparkassenakademie Bayern), Bratislava
 • Tréningový program Customer service and Business Development (program   Phare), Bratislava
 • Certifikovaný kurz lektorov, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých  v SR
 • Predajné zručnosti, Vedenie ľudí  a tímová práca, T.Training, Bratislava
 • Assessment centre a manažérske kompetencie; Koučovanie Maxman Consultants, Bratislava
 • Emocionálna inteligencia,  Studio Delfy, Česká republika
 • Predajné a prezentačné zručnosti, Timan, Bratislava

Odborné skúsenosti

 • lektorka a konzultantka (SZČO) 
 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Katadra prepedeutiky právnických predmetov, externý úväzok
 • Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava, ústredie, divízia  ľudských zdrojov, odbor  personálneho  rozvoja a vzdelávania - metodik senior: koncepčná a metodická  činnosť pre vzdelávaniea hodnotenie zamestnancov, kariérový rozvoj, Assessment centre; lektorská činnosť v oblasti manažérskych zručností, komunikácie, asertivity, firemnej kultúry, prezentačných , lektorských a predajných zručností
 • Filozofickáfakulta Univerzity Komenského, Katedra estetiky, odborná asistentka
 • Vydavateľstvo Obzor, Bratislava, Redakcia encyklopédií, jazyková redaktorka

Lektorské skúsenosti

 • dlhoročná lektorka  vo vzdelávaní dospelých: kurzy a tréningy orientované na komunikačné, prezentačné, lektorské, obchodné zručnosti, asertivitu a riešenie konfliktov, riadenie seba v čase, emocionálnu inteligenciu a rozvoj osobnosti,  tímovú spoluprácu,  spoločenskú a profesionálnu etiketu a diplomatický protokol;
 • kurzy a tréningy pre manažérov: vedenie ľudí a motivácia, vedenie tímov, koučing na pracovisku, vedenie ľudí v období zavádzania zmien, vedenie porád a workshopov, firemná kultúra,   vedenie manažérskych rozhovorov, biznis protokol.

Profil lektora 2:

Absolvované iné vzdelávanie, kurzy, stáže :

 • pedagogický titul PhDr.
 • externá ašpirantúra na FFUK ( PhD.)
 • kurzy s medzinárodnými certifikátmi:
 • Metodika projektov a vzdelávania Personal Management – in Austria Bankers College, Sparkasseakademie Landshut (Konflikt manažmenet, Tréning on the job, Vedenie porád Supervrvízia,   koučovanie Strategický dospelých ),  Phare program Lloyds TSB bank Customer Service and Business Development, Stratégia a plánovanie ľudských zdrojov (motivácia, firemná  kultúra, kariérový rozvoj a vzdelávanie, zvyšovanie výkonu), projekty  rozvoja zamestnancov, kariérové mapy,hodnotenie + oceňovanie, kvantifikácia nákladov na vzdelávanie), Assessment Centre,  Koučing, certifikačný kurz  lektora vzdelávania dospelých v SR a ČR (UK + AIVD)

Odborné skúsenosti :

 • Vysokoškolský pedagóg na Katedre estetiky
 • senior metodik Sporiteľničnej akadémie, lektor
 • riaditeľ súkromného vzdelávacieho inštitútu
 • SZČO v oblasti manažérskeho vzdelávania

Lektorské skúsenosti:

 • manažérske zručnosti: komunikácia manažérov, teambuilding, leadership,  riešenie ťažkých situácií, selfmanagement, hodnotiace rozhovory, koučing zamestnancov,prezentačné zručnosti,
 • metodika pre interných lektorov a trénerov (lektorské zručnosti)
 • komunikácia v akvizičnej činnosti,  aktívny predaj produktov, predaj po telefóne, call centre, telemarketing, akvizícia v predaji,
 • kurz pre asistentky a sekretárky, (komunikácia na sekretariáte, riešenie ťažkých situácií, profesionálne správanie, time manažment asistentky),
 • spoločenský protokol.

Referencie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Národná banka Slovenska, Dexia banka Slovensko, Penta, a.s., Poštová banka,  Telenor, (t.č. Vizada Networks), Baumax, Inštitút verejnej správy, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK, Európsky vzdelávací inštitút, n.o.:, Ministerstvo práce,sociánych vecí a rodiny SR, - Centrum vzdelávania, Ministerstvo zahraničných vzťahov, ICP, s.r.o. Žilina , Štatistický úrad SR, Wintherian ,TPD , Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.:, , ING, I.D.C. Holding, a.s., Slovenská pošta, a.s