In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4721 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4362 - 25%)

Mäkké zručnosti (4443 - 25%)

Manažérske zručnosti (4185 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

SPOLOČENSKÁ ETIKETA a BIZNIS PROTOKOL /akreditovaný 2-denný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena podľa dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: Zvýšenie mäkkých zručností, zvýšenie osobného imidžu a jeho významu pri pôsobení na ľudí, získať zásady profesionálneho správania v pracovnom kontakte, získať poznatky biznis protokolu a spoločenskej etiky, základy diplomatického protokolu

Určený pre:  zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín

Termín konania: po dohode s klientom, felxibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Cena seminára:  sa dohodne s konkrétnym klientom, po zohľadnení jeho požiadaviek

Profil absolventa:  po absolvovaní vzdelávacieho modulu účastníci budú poznať možnosti  osobného imidžu a jeho významu pri pôsobení na ľudí, poznať zásady profesionálneho správania v pracovnom kontakte, poznať zásady biznis protokolu, poznať zásady spoločenskej etikety v spoločenskom styku, poznať základy diplomatického protokolu, poznať zásady správania a vystupovania vo vybraných krajinách sveta, vedieť, aké sú zásady úpravy zovňajšku v profesionálnom a spoločenskom styku

Obsahová náplň : je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe požiadaviek klienta je možné obsah upraviť a doplniť

Kultúra správania a vystupovania – 1 hod.

 • Osobný imidž a jeho vplyv na spoločenské uplatnenie sa
 • Význam prvého dojmu
 • Princíp spoločenskej prednosti
 • Etiketa ako norma spoločenského správania

Profesionálne správanie a vystupovanie  - 4 hod.

 • Konvencie v profesionálnom správaní a vystupovaní
 • Prvé kontakty - verbálny a neverbálny pozdrav, podávanie rúk
 • Privítanie, predstavovanie – priame a sprostredkované treťou osobou
 • Práca s vizitkami – typy vizitiek, odovzdávanie a prijímanie vizitiek, skratky na vizitkách
  • Oslovovanie, používanie titulov
  • Sprevádzanie, dary – odovzdávanie a prijímanie darov

Biznis protokol - 4 hod.

 •   Organizovanie návštev domácich a zahraničných partnerov
 •    Etiketa pri prijímaní návštev
 •    Špecifiká organizovania zahraničných návštev a návštev v zahraničí
  • Pracovný obed, zásady organizovania pracovného obeda, tvorba zasadacieho poriadku, výber menu
  • Povinnosti hostiteľa, formality
   • Zásady vedenia obchodných rozhovorov a pracovných stretnutí
   • Etiketa vo vybraných krajinách sveta

Etiketa spoločenských a kultúrnych podujatí  - 4 hod.

 • Spoločenské podujatia a ich význam v pracovných a mimopracovných vzťahoch
 • Pozvánky na spoločenské podujatia, prijatie a odmietnutie účasti
 • Recepcia, oficiálny styk a formality
 • Etiketa vybraných spoločenských podujatí (banket, rout, koktail, čaša vína, buffet lunch, buffet diner, garden party, ples...)
 • Kultúrne podujatia (premiéra, derniéra, vernisáž, matiné...)

Diplomatický protokol – 2 hod.

 • Diplomatický protokol, jeho podstata a význam v diplomatickej praxi
 • Protokolárne formality a diplomatický ceremoniál
 • Protokolárne poradie predstaviteľov Slovenskej republiky

Kultúra zovňajšku - 1 hod.

 • Zásady odievania na spoločenské a kultúrne podujatia
 • Pestovanie vzhľadu a jeho význam v kontakte s ľuďmi
 • Zásady pre vhodné pánske a dámske oblečenie, výber odevu podľa  spoločenskej a pracovnej príležitosti, doplnky

Profil lektora 1:

Absolvované iné vzdelávanie, kurzy, stáže:

 • Rigorózne skúšky (PhDr.),  Filozofická fakulta  UK  v Bratislave
 • štúdium vysokoškolskej pedagogiky, Filozofická fakulta  FF    UK v Bratislave
 • Trainer – Seminar, Sparkassenakademie Bayern, Lnadshut
 • Základy diplomatického protokolu a súčasná prax, AV Bratislava                       
 • Cyklus  programov pre vzdelávanie manažmentu, Tréningové programy Rozvoja osobnosti (lektori: Sparkassenakademie Bayern), Bratislava
 • Tréningový program Customer service and Business Development (program   Phare), Bratislava
 • Certifikovaný kurz lektorov, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých  v SR
 • Predajné zručnosti, Vedenie ľudí  a tímová práca, T.Training, Bratislava
 • Assessment centre a manažérske kompetencie; Koučovanie Maxman Consultants, Bratislava
 • Emocionálna inteligencia,  Studio Delfy, Česká republika
 • Predajné a prezentačné zručnosti, Timan, Bratislava

Odborné skúsenosti

 • súčasnosť - lektorka a konzultantka (SZČO) 
 • súčasnosť -        Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Katadra prepedeutiky právnických predmetov, externý úväzok
 • Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava, ústredie, divízia  ľudských zdrojov, odbor  personálneho  rozvoja a vzdelávania - metodik senior: koncepčná a metodická  činnosť pre vzdelávaniea hodnotenie zamestnancov, kariérový rozvoj, Assessment centre; lektorská činnosť v oblasti manažérskych zručností, komunikácie, asertivity, firemnej kultúry, prezentačných , lektorských a predajných zručností
 • Filozofickáfakulta Univerzity Komenského, Katedra estetiky, odborná asistentka
 • Vydavateľstvo Obzor, Bratislava, Redakcia encyklopédií, jazyková redaktorka

Lektorské skúsenosti

 • dlhoročná lektorka  vo vzdelávaní dospelých: kurzy a tréningy orientované na komunikačné, prezentačné, lektorské, obchodné zručnosti, asertivitu a riešenie konfliktov, riadenie seba v čase, emocionálnu inteligenciu a rozvoj osobnosti,  tímovú spoluprácu,  spoločenskú a profesionálnu etiketu a diplomatický protokol;
 • kurzy a tréningy pre manažérov: vedenie ľudí a motivácia, vedenie tímov, koučing na pracovisku, vedenie ľudí v období zavádzania zmien, vedenie porád a workshopov, firemná kultúra,   vedenie manažérskych rozhovorov, biznis protokol.

Profil lektora 2:

Absolvované iné vzdelávanie, kurzy, stáže :

 • pedagogický titul PhDr.
 • externá ašpirantúra na FFUK ( PhD.)
 • kurzy s medzinárodnými certifikátmi:
 • Metodika projektov a vzdelávania Personal Management – in Austria Bankers College, Sparkasseakademie Landshut (Konflikt manažmenet, Tréning on the job, Vedenie porád Supervrvízia,   koučovanie Strategický dospelých ),  Phare program Lloyds TSB bank Customer Service and Business Development, Stratégia a plánovanie ľudských zdrojov (motivácia, firemná  kultúra, kariérový rozvoj a vzdelávanie, zvyšovanie výkonu), projekty  rozvoja zamestnancov, kariérové mapy,hodnotenie + oceňovanie, kvantifikácia nákladov na vzdelávanie), Assessment Centre,  Koučing, certifikačný kurz  lektora vzdelávania dospelých v SR a ČR (UK + AIVD)

Odborné skúsenosti :

 • Vysokoškolský pedagóg na Katedre estetiky
 • senior metodik Sporiteľničnej akadémie, lektor
 • riaditeľ súkromného vzdelávacieho inštitútu
 • SZČO v oblasti manažérskeho vzdelávania

Lektorské skúsenosti:

 • manažérske zručnosti: komunikácia manažérov, teambuilding, leadership,  riešenie ťažkých situácií, selfmanagement, hodnotiace rozhovory, koučing zamestnancov,prezentačné zručnosti,
 • metodika pre interných lektorov a trénerov (lektorské zručnosti)
 • komunikácia v akvizičnej činnosti,  aktívny predaj produktov, predaj po telefóne, call centre, telemarketing, akvizícia v predaji,
 • kurz pre asistentky a sekretárky, (komunikácia na sekretariáte, riešenie ťažkých situácií, profesionálne správanie, time manažment asistentky),
 • spoločenský protokol.

Referencie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Národná banka Slovenska, Dexia banka Slovensko, Penta, a.s., Poštová banka,  Telenor, (t.č. Vizada Networks), Baumax, Inštitút verejnej správy, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK, Európsky vzdelávací inštitút, n.o.:, Ministerstvo práce,sociánych vecí a rodiny SR, - Centrum vzdelávania, Ministerstvo zahraničných vzťahov, ICP, s.r.o. Žilina , Štatistický úrad SR, Wintherian ,TPD , Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.:, , ING, I.D.C. Holding, a.s., Slovenská pošta, a.s.