Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4139 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3722 - 24%)

Mäkké zručnosti (3808 - 25%)

Manažérske zručnosti (3602 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

CENNÉ PAPIERE v účtovníctve obchodníkov s CP /2-denný seminár/

- otvára sa v prípade záujmu, aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 220.00 € bez DPH | 220 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ: oboznámiť účastníkov s problematikou cenných papierov, s ich oceňovaním, účtovaním, vykazovaním a zdaňovaním, so základnou legislatívou v tejto oblasti v aktuálnej verzii

Určený: pre pracovníkov účtovníctva, výkazníctva,daní, externých audítorov, pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, ale aj pre manažérov a všetkých tých, ktorí s danou problematikou prichádzajú do styku.

Obsah:

1. Základná legislatíva v oblasti cenných papierov - zákon o CP a investičných službách v jeho aktuálnej verzii, zákon o dlhopisoch, zmenkový a šekový zákon, ostatné zákony

2. Aktuálna národná legislatíva pre účtovanie CP - zákon o účtovníctve, postupy účtovania a pravidlá vykazovania v aktuálnej verzii

3. Cenné papiere v ekonomike spoločnosti - CP na strane majetku, záväzkov a v oblasti podsúvahy, riziká spojené s CP, dopady do výsledku

5. Reálna hodnota cenných papierov - oceňovanie majetkových a dlhových cenných papierov

6. Moment zachytenia a odúčtovania cenných papierov - princípy, príklady

7. Spotové operácie a termínové operácie s cennými papiermi - základné pravidlá, ich účtovné zachytenie - princípy, príklady

8. Účtovanie operácií s cennými papiermi - účty rámcovej účtovej osnovy určené pre operácie s CP, účtovanie nákupu a predaja cenných papierov - príklady

9. Vykazovanie CP v individuálnej ÚZ - v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a v poznámkach

10. Zdaňovanie cenných papierov - v aktuálnej verzii

11. Ostatné problémy, otázky, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú obsiahle podkladové materiály, riešenie aktuálnych otázok a problémov, príklady, diskusia - práca v malej skupine s možnosťou nastolenia vlastných problémov a otázok

Lektorka: Doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. - dlhodobo sa zaoberá problematikou cenných papierov, autorka viacerých odborných článkov a publikácií, skúsená lektorka