Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4138 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3722 - 24%)

Mäkké zručnosti (3808 - 25%)

Manažérske zručnosti (3601 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

FINANČNÝ MAJETOK v účtovní­ctve podnikateľov /2-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako individuálna konzultácia

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 180.00 € bez DPH | 180 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s problematikou finančného majetku, najmä cenných papierov, derivátov, ale aj ostatného finančného majetku, s  jeho oceňovaním, účtovaním a vykazovaním v účtovnej závierke podľa národnej legislatívy so zdôraznením rozdielov proti IAS/IFRS

Určený pre: pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, daní, vnútornej kontroly a auditu, controllingu, ale aj  pre analytikov, externých audítorov a daňových poradcov

Dĺka trvania: 2 dni –  vždy od 9.00 do 16.00 hod.

Obsah seminára:

1. Zákon o účtovníctve a finančný majetok -  najmä jeho oceňovanie v zmysle §§ 24 - 28

2. Vymedzenie finančného majetku, krátkodobý a dlhodobý finančný majetok, finančné investície, účty finančného majetku v účtovej osnove podnikateľov

3. Cenné papiere - zásady pre ich členenie, oceňovanie a účtovanie, rozdiely proti IAS/IFRS - príklady

4. Účtovanie  cenných papierov držaných do splatnosti , realizovateľných cenných papierov, cenných papierov na obchodovanie  - princípy, príklady, rozdiely proti IAS/IFRS

5. Účtovanie podielových cenných papierov a vkladov - princípy, príklady, rozdiely proti IAS/IFRS

6. Zásady pre členenie zmeniek a ich účtovanie- princípy, príklady

7. Účtovanie derivátov a  ostatného finančného majetku - princípy, príklady

8. Opravné položky k finančnému majetku  - výpočet, príklady

9. Účtovanie o finančnom majetku na účtoch podsúvahy - princípy, príklady

10. Finančný majetok vo výkazoch účtovnej závierky, požadované informácie v poznámkach

11 Otázky, problémy, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú obsiahle podkladové materiály, riešenie aktuálnych otázok a problémov, príklady, diskusia, práca v malej skupine  s možnosťou nastolenia vlastných problémov a ich riešenia

Lektorka:
doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. - dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva, autorka viacerých odborných článkov a publikácií, skúsená lektorka