Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK podľa IFRS a národnej legislatívy /1-denný seminár/

otvára sa podľa záujmu pre individuálnych účastníkov, ako aj pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ :
oboznámiť účastníkov s problematikou účtovania a vykazovania hmotného a nehmotného majetku podľa IFRS a  národnej legislatívy a s ROZDIELMI  medzi nimi,  v aktuálnej verzii 

Určený pre :
pracovníkov v oblasti metodiky, vedenia účtovníctva, výkazníctva, controllingu, vnútornej kontroly a auditu a pracovníkov zostavujúcich podklady pre konsolidovanú ÚZ podľa IFRS, audítorov a daňových poradcov 

Obsah :

  • Základné pravidlá evidencie hmotného a nehmotného majetku podľa IFRS a národnej legislatívy - zdôraznenie rozdielov
  • Oceňovanie hmotného, nehmotného majetku a zásob podľa pravidiel IFRS a národnej legislatívy, vykázanie rozdielov, zmeny odpisov, dopad do odloženej dane
  • Odpisovanie HM a NM podľa IFRS a národnej legislatívy - rozdiely 
  • Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku, kvantifikácia, zmeny odpisov, dopad do odloženej dane - rozdiely medzi národnou legislatívou a IFRS 
  • Osobitný prístup k finančným investíciam do nehnuteľností a k majetku určenému na predaj - odlišné vykázanie, iný spôsob evidencie a oceňovania podľa IFRS - rozdiely proti národnej legislatíve
  • Odlišnosti medzi národnou legislatívou a IFRS pri HM a NM - dopady do súvahy, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku, daňové dopady
  • Interpretácie k HM a NM - ich prehľad, zameranie sa na podstatné interpretácie, ich obsah, praktické návody
  • Požadované informácie na zverejnenie v rámci poznámok pre oblasť nefinančného majetku - podľa národnej legislatívy a IFRS
  • Zvýraznenie posledných zmien v oblasti IAS 16, IAS 38 a národnej legislatívy
  • Problémy, otázky, diskusia

Forma vedenia:  aktívny prístup,  práca v malej skupine, možnosť riešenia vlastných problémov, priebežné kladenie otázok, vzájomná diskusia, prispôsobenie sa potrebám účastníkov.

Lektorka:
doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. - dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva a IFRS, autorka viacerých odborných článkov a publikácií, skúsená lektorka