Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ZÁKLADY IAS/IFRS /2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár - otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s problematikou IAS/IFRS v ich aktuálnej verzii z aspektu potrieb tých, ktorí pri svojej práci potrebujú rozumieť údajom vykázaným podľa IAS/IFRS. Je však určený  aj ostatným, ktorí sa chcú oboznámiť s problematikou IAS/IFRS v stručnom a výstižnom prehľade

Určený:  tým, ktorí pracujú s údajmi o ekonomike spoločnosti vykazovanými podľa IAS/IFRS – riadiacim pracovníkom, analytikom, pracovníkom vnútornej kontroly, auditu, daňovým pracovníkom, poradcom apod. Je však prínosný aj pre audítorov, účtovníkov a ostatných, ktorí sa chcú oboznámiť so základom, filozofiou, prehľadom, obsahom jednotlivých štandardov a odlišnou štruktúrou výkazov ÚZ zostavených podľa IAS/IFRS

Dĺžka trvania: 2 dni - vždy od 9.00 do 16.00 hod.

Obsah seminára:

 • Systém vedenia účtovníctva podľa IAS/IFRS – aktuálna legislatíva, vlastné pravidlá a účtová osnova, oblasti možných chýb a skreslení
 • Prehľad v súčasnosti platných štandardov IAS/IFRS, ich stručná charakteristika
 • Štandardy, ktorých pravidlá boli postupne prenášané do národnej legislatívy a tie, pri ktorých zostali podstatné rozdiely proti národnej legislatíve
 • Štandardy k účtovnej závierke – IAS 1, IAS 32, IAS 34, IAS 7, IAS 8, IFRS 7
 • Požiadavky na zverejnenie v rámci prílohy /poznámok/, zmeny proti národnej legislatíve
 • Praktické ukážky štruktúry výkazov podľa IAS/IFRS – zdôraznenie rozdielov, upozornenie na kritické body pre oblasť kontroly a auditu
 • Základné rozdiely v použitých metódach oceňovania – v oblasti hmotného, nehmotného, finančného majetku a záväzkov, základné modely oceňovania používané v štandardoch
 • Štandardy v oblasti majetku - IAS 16 , IAS 38, IAS 2, IAS 40, IFRS 5, IAS 17 a IAS 39,– zmeny pri použití štandardov, rozdiely
 • Opravné položky k hmotnému, nehmotnému majetku a finančnému majetku – IAS 36 a IAS 39
 • Rezervy – IAS 37 – rozdiely proti národnej legislatíve, rozdiely v účtovaní rezerv
 • IAS 8 - bilančná politika, zmeny v účtovných odhadoch, chyby – základné pravidlá a princípy
 • Štandardy spojené s vykazovaním nákladov a výnosov – IAS 18, IAS 21, IAS 23
 • Použitie IAS/IFRS a výpočet daňového základu
 • Aktuálne zmeny v IAS/IFRS
 • Otázky, problémy, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú podkladové materiály, aktívna forma, riešenie aktuálnych otázok a problémov, diskusia, ťažisko objasnenia problémov na príkladoch, práca v malých skupinách  / v priemere 5 - 7 účastníkov/, výmena skúseností, možnosti nastolenia vlastných problémov a otázok

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva, a daňovníctva, autorka viacerých odborných publikácií z tejto oblasti, skúsená lektorka