Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4173 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3744 - 24%)

Mäkké zručnosti (3838 - 25%)

Manažérske zručnosti (3627 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Potrebné minimum z IAS/IFRS pre pracovníkov CONTROLLINGU /2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ semináraoboznámiť účastníkov  so základnými princípmi, pravidlami a postupmi podľa IAS/IFRS pre oblasť týkajúcu sa controllingu –  na praktických príkladoch a ukážkach.  

 Určený pre: pracovníkov controllingu

Dĺžka trvania:  2 dni /vždy od  9.00 do 16.00 hod.

Obsah seminára:

 • základná filozofia IAS/IFRS, komplexný rámec, podstata, princípy a pravidlá vykazovania podľa nich
 • prehľad v súčasnosti platných IAS/IFRS, ich zameranie a stručný obsah
 • oceňovacie základne štandardov, rozdiely z precenenia, ich dopad do výsledku alebo kapitálu
 • štandardy pre oblasť nákladov a výnosov – IAS 18, IAS 19, IAS 20, IAS 21, IAS 23, IAS 16, IAS 38, IAS 2 a IAS 39
 • štandardy pre rezervy a opravné položky – IAS 37 , IAS 36 a IAS 39
 • štandardy pre dane z príjmov – IAS 12
 • štandardy pre účtovnú závierku – IAS 1, IAS 7, IAS 8, IAS 32, IFRS 7 a IFRS 8
 • výpočet základu dane z príjmov pri účtovných jednotkách vykazujúcich podľa IAS/IFRS
 • zmeny vo vykazovaní výsledku hospodárenia – výkaz komplexného výsledku a zmenený výkaz pohybov základného imania
 • základné rozdiely vo vykazovaní podľa štandardov proti vykazovaniu podľa SAS z aspektu dopadu do ekonomiky spoločnosti a do jej výsledku hospodárenia
 • problémy, otázky, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, príklady, diskusia, práca v malej skupine, výmena skúseností

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. -  dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva, autorka viacerých odborných článkov a publikácií, skúsená lektorka