Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ROZDIELY medzi IAS/IFRS a národnou legislatívou 2020 /2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 220.00 € bez DPH | 220 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára:
oboznámiť účastníkov so základnými rozdielmi medzi IAS/IFRS a národnou legislatívou /SAS/ v oblasti vedenia účtovníctva a vykazovania v rámci ÚZ so zdôraznením daňového aspektu - na praktických príkladoch a ukážkach. Seminár je možné uskutočniť aj priamo v spoločnosti ako interný seminár, príp. dohodnúť konzultačný seminár na vybrané okruhy

Určený pre:
pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, daní, manažmentu, riadenia rizík, vnútornej kontroly a auditu, controllingu, ekonomických a finančných útvarov spoločností, externých audítorov, daňových poradcov a pracovníkov NBS

Obsah seminára:

 • rozdiely medzi národnou legislatívou a IFRS
 • rozdiely v celkovom systéme vedenia účtovnej evidencie a vykazovania
 • základné rozdiely v oblasti oceňovania - v oceňovaní zásob, hmotného majetku, nehmotného majetku a finančného majetku, podielov a záväzkov
 • rozdiely v použití efektívnej úrokovej miery
 • rozdiely pri znižovaní hodnoty aktív, pri preceňovaní na reálnu hodnotu a pri kurzových rozdieloch
 • rozdiely v evidencii hmotného majetku, nehmotného majetku a zásob
 • rozdiely v evidencii investícií do nehnuteťností, majetku obstaranom formou leasingu, aktív držaných na predaj a v oblasti ukončovaných činností
 • rozdiely v evidencii finančného majetku, podielov a derivátov
 • rozdiely v oblasti súvahových záväzkov vrátane rezerv, v oblasti podmienených záväzkov a dotácií
 • rozdiely v oblasti nákladov, výnosov a daní
 • rozdiely v oblasti podsúvahy
 • rozdiely v oblasti individuálnej účtovnej závierky /v požadovaných výkazoch, ich štruktúre a obsahu/
 • rozdiely v priebežnom vykazovaní a pri vykazovaní podľa segmentov
 • ostatné rozdiely
 • daňový aspekt vykazovaných rozdielov
 • problémy, otázky, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma, ťažisko objasnenia problémov na príkladoch a praktických ukážkach - práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Lektorka: doc.Ing.B. Petrjánošová,CSc. - dlhodobo sa zaoberá problematikou IFRS, skúsená lektorka