Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚČTOVNÍCTVO POISŤOVÍ pre neúčtovní­kov /2-denný seminár/

otvára sa podľa záujmu, aj ako konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 15 % množstevná zľava

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s problematikou vedenia a so špecifikami účtovníctva poisťovní, so základnou štruktúrou a logikou informácií z oblasti ekonomiky poisťovne, systémom ich nastavenia, s výkazmi účtovnej závierky - na konkrétnych príkladoch, so zameraním na "čítanie" podstatných informácií a ich porozumenie, ako aj so zameraním na hodnotenie výkonu a rizík poisťovne

Určený pre: pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, controllingu, analytikov, manažmentu všetkých stupňov  a všetkých tých, ktorí pracujú s informáciami z účtovníctva poisťovní

Dĺžka trvania:  2 dni /vždy od  9.00 do 16.00 hod./

Cena seminára:  200,- Eur /neplatca DPH/, spolu 200,- Eur, zaplatiť na účet 2620005469/1100

Obsah seminára:

 • Význam účtovníctva poisťovne v jej ekonomike, logika informačného systému poisťovne, účtová osnova a účtový rozvrh, prehľad účtových tried
 • Legislatíva pre vedenie účtovníctva a výkazy ÚZ poisťovne, základné princípy a prehľad v súčasnosti platných IFRS
 • Oceňovanie majetku a záväzkov poisťovne, modely oceňovania - oceňovanie v obstarávacej cene, v umorovanej hodnote a v reálnej hodnote - spôsoby ich stanovenia, dopad do ekonomiky poisťovne
 • Zníženie hodnoty majetku/OP, princípy ich tvorby, zachytenie v účtovníctve poisťovne - účtovný a daňový aspekt
 • Obsah účtovných informácií v jednotlivých účtových triedach - na súvahových účtoch, výsledkových účtoch a podsúvahových účtoch
 • Riziká podnikania poisťovne a ich možný dopad do účtovníctva poisťovne
 • Účtovná závierka poisťovne - jej základné pravidlá a princípy, riadna a priebežná závierka, jednotlivé výkazy účtovnej závierky
 • Súvaha poisťovne - jej štruktúra, "čítanie" jednotlivých údajov a ich hodnotenie, práca s konkrétnymi údajmi, príklady
 • Výkaz komplexného výsledku - jeho štruktúra, "čítanie" jednotlivých údajov a ich hodnotenie, práca s konkrétnymi údajmi, príklady
 • Ostatné výkazy účtovnej závierky - ich význam, štruktúra, "čítanie" jednotlivých údajov a ich hodnotenie - príklady
 • Podrobný obsah poznámok k účtovnej závierke, ich napojenie na ostatné výkazy, hodnotenie jednotlivých informácií z poznámok - príklady
 • Diskusia, riešenie problémov podľa želania účastníkov seminára

Forma výučby: aktívna, príklady, riešenie problémov, diskusia, práca v malej skupine - možnosť nastolenia vlastných problémov a otázok /aj vopred/ - v žiadnom prípade sa nebudú prezentovať účtovné súvzťažnosti, pôjde o pochopenie podstaty a získanie schopnosti "čítania" poskytovaných informácií

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.–  uznávaný odborník v oblasti peňažníctva a účtovníctva poisťovní, autorka viacerých publikácií z tejto oblasti, skúsená lektorka