In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5204 - 26%)

Dane a účtovníctvo (4902 - 25%)

Mäkké zručnosti (4884 - 25%)

Manažérske zručnosti (4662 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

FINANČNÉ RIADENIE /2-denný seminár/

interný seminár pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: miesto konania a cena podľa dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: absolvent získa poznatky z oblasti finančného riadenia, pochopí význam kvalít finančného riadenia vo vzťahu k finančnej pozícii a finančnej výkonnosti podniku, naučí sa správne „čítať“ a analyzovať základné výkazy spoločnosti,  zistí význam správneho použitia ukazovateľov na meranie výkonnosti spoločnosti, získa poznatky z oblasti investičného rozhodovania, plánovania a controllingu vo vzťahu ku kvalite ekonomiky a výkonnosti podniku

Určený pre:  zamestnancov na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný , TOP a všetky úrovne manažérskeho riadenia, SZČO, absolventov stredných a vysokých škôl

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín 

Termín konania:  po dohode s klientom, flexibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Cena seminára po dohodne s konkrétnym klientom, na základe  špecifikácie jeho požiadaviek, cena začína od 980,- € bez DPH

Obsahová štruktúra :

 • Podstata a ciele finančného riadenia podniku – 1 hod.
  • Podstata finančného riadenia spoločností
  • Súvislosť medzi kvalitou finančného riadenia a výsledkom hospodárenia
  • Finančné ciele podniku

 

 • Majetková a finančná štruktúra  podniku – 2 hod.
  • Majetková a finančná štruktúra podniku
  • Náklady kapitálu a optimalizácia finančnej štruktúry

 

 • Finančné výkazy a ich využitie v podniku – 6 hod.
  • Finančné výkazy podniku ako zdroj informácií o finančnej pozícii a výkonnosti podniku
  • Súvaha spoločnosti – výkaz zobrazujúci majetkovú a finančnú štruktúru
  • Výsledovka a meranie efektívnosti hospodárenia podniku
  • Cash flow - výkaz o zmenách likvidných prostriedkov /význam CF, možnosti využitia CF/
  • Zostavenie súvahy, výsledovky a CF na modelovom príklade

 

 • Úspešnosť a výkonnosť podniku -3 hod.
  • Kritériá úspešnosti firmy – riadenie výkonnosti podniku
  • Klasické ukazovatele finančnej výkonnosti podniku
  • Využitie finančnej analýzy  v riadení podniku
  • Moderné kritériá/ukazovatele výkonnosti podniku

 

 • Investičné rozhodovanie podniku  - 2 hod.
  • Podstata a charakter investičného rozhodovania podniku
  • Význam investičného rozhodovania podniku pre ekonomiku spoločnosti
  • Investičné projekty, ich typy
  • Hodnotenie efektivity investícií
 • Podnikové plánovanie a controlling - 2 hod.
  • Podnikové plánovanie v ekonomike spoločnosti
  • Podnikový controlling

Lektor: významný odborník, skúsený lektor - podrobnejšie informácie poskytneme pri rokovaní o seminári