In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA, OBCHODNÉ ROKOVANIE /akreditovaný 2-denný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminárazvýšiť mäkké zručnosti,  rozvíjať profesionalitu obchodného zástupcu a  lepšie poznať štruktúru efektívneho obchodného rokovania, získať zručnosti efektívneho zvládania námietok klientov, osvojiť si zručnosti vyjednávania a obchodného rokovania

Určený pre:  zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín

Termín konania:  po dohode s klientom, flexibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Profil absolventa:  kurz  poskytne účastníkom podnety ako rozvíjať profesionalitu obchodného zástupcu a  lepšie poznať štruktúru efektívneho obchodného rokovania, budú mať možnosť identifikovať si vlastné silné a slabé stránky v komunikácii s klientom ako obchodným partnerom, získajú zručnosti efektívneho zvládania námietok klientov a spoznajú svoje  pozitíva a negatíva v procese vyjednávania a obchodného rokovania

Obsahová náplň: je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe požiadaviek klienta je možné obsah seminára upraviť a doplniť

 Základné predpoklady efektívneho obchodného rokovania  - 1 hod.

 • Rozdiel obchodného rokovania, vyjednávania a bežného predaja
 • Obsah a štruktúra obchodného rokovania
 • Osobnosť obchodného zástupcu

  Vecná a vzťahová rovina v obchodnej komunikácii – 3 hod.

 • Vysielateľ, prijímateľ informácií
 • Informácie a budovanie vzťahov
 • Vplyv verbálneho a neverbálneho prejavu na efektívny obchod

  Vyjednávanie  a  presviedčanie – 2 hod.

 • Postup pri vyjednávaní a presviedčaní
 • Dôležité prvky  pri vyjednávaní (ľudia,  záujmy a potreby, voľby,  štandardy)
 • Pozičné vyjednávanie - tvrdé a mäkké
 • Principiálne  vyjednávanie
 • Štyri konfigurácie vyjednávania (horizontálne, vnútorné, vertikálne, tieňové)
 • Štýly  presviedčania

 Fázy  obchodného rokovania, štruktúra rokovania – 2 hod.

 • Príprava na obchodné rokovanie
 • Úvod stretnutia, prvý dojem, očakávania klienta
 • Získavanie a analýza informácií o klientovi
 • Ponuka produktov, služieb – kvalitná prezentácia
 • Námietky, identifikácia a diferenciácia opodstatnených a neopodstatnených námietok
 • Ukončenie obchodného rokovania
 •  Starostlivosť o klienta po  obchodnom rokovaní

  Práca s námietkami, argumentácie – 2 hod.

 • Príčiny námietok  v komunikácii s klientom,
 • Prevencia námietok  vo vzťahovej a vecnej rovine komunikácie,
 • Reagovanie na námietky klientov,
 • Techniky ošetrovania námietok,
 • Argumentácie.

 Modelové situácie,videotréning, spätná väzba – 6 hod.

 • Príprava individuálnych modelových situácií obchodného rokovania
 • Videotréning, analýza, spätná väzba

Lektori:  významné odborníčky, s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami - podrobnejšie informácie a referencie budú poskytnuté pri rokovaní o seminári