Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

AKTUÁLNE IFRS v oblasti FINANČNÝCH NÁSTROJOV /s ťažiskovým zameraním na IFRS 9/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov so súčasným stavom v oblasti IAS/IFRS zameranými na finančné nástroje a s pripravovanými zmenami pre nasledujúce roky

Určený pre: pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, daní, finančných útvarov, controllingu , vnútornej kontroly a auditu bánk, poisťovní a ostatnýcb podnikateľských subjektov vykazujúcich podľa IAS/IFRS, externých audítorov a daňových poradcov, pre pracovníkov NBS

Obsah seminára:

  • Prehľad a stručný vývoj štandardov pre finančné nástroje - ich stručná charakteristika
  • Štandard IFRS 7: Finančné nástroje - zverejňovanie, podstata, obsah, praktické uplatnenie
  • Štandard IFRS 9: Finančné nástroje - podstata, obsah, praktické uplatnenie
  • Vývoj štandardu IFRS 9, zmeny v klasifikácii a oceňovaní aktív a záväzkov, kritérium ekonomického modelu, reklasifikácia
  • Príklady finančných nástrojov, ktoré spĺňajú podmienku pre oceňovanie zostatkovou, umorovanou hodnotou a tých, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou
  • Zmeny v oblasti straty zo zníženia finančného majetku
  • Zmeny v oblasti zabezpečovacieho účtovníctva
  • Ekonomické dopady použitia štandardu IFRS 9
  • Problémy, otázky, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, príklady, diskusia, práca v malej skupine /v priemere 5 účastníkov/, výmena skúseností, možnosť riešenia vlastných otázok a problémov

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou IAS/IFRS, skúsená lektorka