Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

OPCIE - ich použitie, oceňovanie, účtovanie, zdaňovanie /2-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu,aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná

Cieľ seminára:  podrobne a na príkladoch oboznámiť účastníkov s problematikou opcií, ich podstatou, použitím, oceňovaním, účtovaním a zdaňovaním, vrátane vnorených opcií

Určený pre:  pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, vnútornej kontroly a auditu, finančných útvarov, útvarov riadenia rizík , controllingu, externých audítorov a daňových poradcov
   
Dĺžka trvania:  2 dni  /vždy od  9.00 do 16.00 hod./

                   
Obsah seminára:

1. deň:

 • definícia derivátov, kategórie derivátov, deriváty a meranie rizík, zabezpečovacie deriváty, vnorené deriváty
 • štandardizácia kontraktov a derivátové burzy, clearingové centrum a marže 
 • opcie - podstata opcií, druhy opcií
 • úrokové opcie  - opcie na kúpu alebo predaj FRA, opcie na prijatie alebo poskytnutie termínového vkladu, úveru a pôžičky, opcie na kúpu a predaj dlhového cenného papiera alebo pohľadávky, cap, floor a collar - ich podstata, použitie a oceňovanie
 • menové opcie - kúpená a predaná menová opcia, kúpená a predaná predajná menová opcia  - ich podstata, použitie a oceňovanie
 • vnorené opcie

2. deň:

 • účtovanie derivátov podľa národnej legislatívy a IAS/IFRS - základné princípy a pravidlá
 • deriváty vo výkazoch účtovnej závierky
 • účtovanie úrokových opcií - príklady
 • účtovanie menových opcií - príklady
 • zachytenie vnorených opcií
 • zdaňovanie opcií

Forma výučby: účastníci dostanú podkladové materiály, aktívna forma, objasnenie podstaty, riešenie aktuálnych otázok a problémov, príklady – práca v malej skupine s možnosťou konzultácie vlastných problémov a otázok

Lektor:  doc. Ing.Božena Petrjánošová,CSc. - dlhodobo sa zaoberá účtovníctvom derivátov, skúsená lektorka