Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5983 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5510 - 25%)

Mäkké zručnosti (5425 - 25%)

Manažérske zručnosti (5220 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

RIADENIE SPOLOČNOSTI /súbor seminárov/

- možné absolovať samostatne, cena pri každom seminári samostatne

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ: oboznámiť sa s vybranými aktuálnymi problémami riadenia spoločnosti, každý zo seminárov  je  možné absolvovať samostatne

Cieľová skupina: riadiaci pracovníci na všetkých riadiacich úrovniach, pracovníci na úrovni majstrov, vedúci prevádzok a všetci vedúci zamestnanci

Typ vzdelávania: vzdelávanie prebieha prezenčnou formou, v prípade záujmu je možné ho uskutočniť aj ako interné /v tomto prípade budú rešpektované konkrétne požiadavky čo do obsahu, rozsahu, termínu a ceny/

Cena: je stanovená pri jednotlivých seminároch, ktoré je možné podľa výberu absolvovať samostatne

Rozsah:  je stanovený pri každom jednotlivom seminári

Miesto konania:  Bratislava, po dohode aj v iných mestách

Štruktúra  a obsah vzdelávacej aktivity:

1. seminár:  Strategické myslenie a employeeship

Cieľ seminára:

 • oboznámiť sa s princípmi strategického riadenia firmy, zdokonaliť sa v spracovaní business case a jeho aplikácii, upriamiť pracovníkov na kľúčové oblasti ich práce
 • prehĺbiť "firemné" hodnoty a zodpovednosť pracovníkov v spoločnosti

Obsah seminára:

 • vízia a stratégia firmy, strategické riadenie, cyklus strategického riadenia, strategické myslenie, strategická   diagnostika,  proces strategického plánovania, stratégia ako prvok "7 S FRAMEWORK", SWOT analýza spoločnosti, interné  analýzy /preverenie procesov/ , analýzy trhu a externého prostredia, stanovovanie zámerov, prístupy k podnikovým stratégiam, filozofia Balanced Scorecard, strategické riadenie pomocou metódy "CIA"
 • prípadová štúdia /poslanie - misia spoločnosti, vízia firmy, stanovenie strategických cieľov, základné piliere stratégie, aplikácia stratégie prostredníctvom akcií, riadenie podľa stratégie/
 • zásady pre vypracovanie business case, vypracovanie konkrétneho business case a jeho aplikácia
 • employeeship a zodpovednosť pracovníkov v spoločnosti, morálna zodpovednosť a Employeeship, pozitívna a negatívna interpretácia zodpovednosti

Rozsah seminára: 16 hodín/2 dni

Cena seminára: 300 Eur  - konečná cena/neplatca DPH

Lektor: Ing. Miroslav Sponer, PhD., Katedra financí ESF-Masarykova univerzita Brno, významný odborník s bohatými praktickými  a lektorské skúsenosťami 

 

2. seminár: Riadenie zmien a rozhodovanie

 

Cieľ seminára:

 • pochopiť väzby medzi jednotlivými útvarmi firmy a vzťahy medzi podnikom, klientmi a konkurenciou
 • zamerať sa na efektívne riadenie podniku, optimalizáciu nákladov a na ekonomické správanie sa firmy
 • naučiť sa efektívne presadzovať a komunikovať zmeny v organizácii a v rozhodovacom procese
 • prehĺbiť firemné hodnoty

Obsah seminára:

 •  vízia  a stratégia firmy, stratégia ako prvok "7 S FRAMEWORK", SWOT analýza spoločnosti, firemné analýzy /preverenie a nastavenie procesov/, analýzy trhu a externého prostredia
 •  rozhodnutie o zmene, pochopenie zmeny, aktívna podpora a komunikácia zmeny, implementácia zmeny prostredníctvom akcií
 •  filozofia Balanced Scorecard, finančné ciele podniku, majetková a finančná štruktúra firmy
 •  náklady podniku /fixné a variabilné/, možnosti ovplyvnenia nákladov, riadenie nákladov vo firme /nízke náklady sú konkurenčnou výhodou/
 •  podnikové plánovanie a podnikový controlling - základné súvislosti
 •  kritériá úspešnosti firmy - riadenie výkonnosti

Rozsah seminára: 16 hodín/2 dni

Cena seminára: 330 Eur -  konečná cena/neplatca DPH

Lektor: Ing. Miroslav Sponer, PhD., Katedra financí, ESF-Masarykova univerzita Brno, významný odborník s bohatými  praktickými a lektorskými skúsenosťami

 

3. seminár: Projektové riadenie

Cieľ seminára:

 • pochopiť proces riadenia projektov
 • zvládnuť plánovanie a organizačné zabezpečenie projektov
 • naučiť sa riešiť problémové situácie pri projektovom riadení
 • prehĺbiť hodnoty firmy

Obsah seminára:

 •  proces riadenia projektov, metodika projektového riadenia, vedenie projektu, definícia projektových cieľov
 •  plánovanie projektov, organizácia a riadenie projektov, zahájenie projektu, monitoring a kontrola priebehu, mäkké znalosti projektového riadenia
 •  získavanie informácií a nastavenie spolupráce, ťažké situácie v priebehu projektu, vyhodnotenie projektu
 •  praktické príklady, cvičenia a praktické aplikácie z oblasti projektového riadenia

Rozsah seminára: 16 hodín/2 dni

Cena seminára: 320 Eur - konečná cena/neplatca DPH

Lektor:  Ing. Miroslav Sponer, PhD., prípadne ďalší významní odborníci z teórie a praxe, skúsení lektori

 

4. seminár: Finančné riadenie pre nefinančných manažérov

Cieľ seminára:

 • získať prehľad o podnikových financiach,
 • uvedomiť si previazanosť jednotlivých oblastí firemných aktivít a financií
 • oboznámiť sa s princípmi aktívneho finančného riadenia firiem

 Obsah vedenia seminára:

 • podstata finančného riadenia firiem, finančné ciele podniku,majetková a finančná štruktúra firmy, náklady kapitálu a optimalizácia finančnej štruktúry, úrokové sadzby a časová hodnota peňazí
 • finančné výkazy a ich využitie, súvaha spoločnosti  /výkaz zobrazujúci majetkovú a finančnú štruktúru podniku, súvaha na príklade konkrétnej spoločnosti/, výsledovka a meranie efektívnosti hospodárenia podniku /výsledovka konkrétnej spoločnosti/, cash flow - výkaz o zmenách likvidných prostriedkov /význam CF, možnosti jeho využitia, CF na príklade konkrétnej spoločnosti
 • kritériá úspešnosti firmy, riadenie výkonnosti podniku, klasické ukazovatele finančnej výkonnosti podniku a využitie finančnej analýzy pri riadení podniku, moderné meranie výkonnosti podniku
 • investičné rozhodovanie podniku /investičné projekty, ich typy, hodnotenie efektivity investíc/, podnikové plánovanie a podnikový controlling
 • finančné riziká v podnikaní, kurzové riziko a jeho dopady do ekonomiky, možnosti obmedzenia rizík 

Rozsah seminára: 16 hodín/2 dni

Cena seminára: 310 Eur - konečná cena/neplatca DPH

Lektor: Ing. Miroslav Sponer, PhD., Katedra financí, ESF-Masarykova univerzita Brno, významný odborník s bohatými praktickými a lektorskými skúsenosÅ¥ami

Forma vedenia seminárov: práca v malej skupine, aktívny prístup, veľa praktických prvkov a cvičení.