Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5983 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5510 - 25%)

Mäkké zručnosti (5425 - 25%)

Manažérske zručnosti (5220 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

VEDENIE ĽUD͍ /cyklus seminárov/

- možné absolvovať aj samostatné semináre

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách, cena je uvedená pri jednotlivých seminároch
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ: ovládať princípy efektívneho vedenia ľudí, vedieť jednať s rôznymi typmi ľudí, vedieť definovať ciele a posúdiť spätnú väzbu, vedieť pravidelne hodnotiť zamestnancov, zabezpečiť rozvoj a profesionálny rast podriadených, vedieť viesť rozhovor a naučiť sa umeniu vyjednávať, zdolávať námietky a emócie, naučiť sa viesť porady, vedieť motivovať seba a svojich spolupracovníkov, ovládať zásady tímovej práce

Cieľová skupina: všetky stupne manažmentu spoločnosti, riadiaci pracovníci na úrovni majstrov, vedúcich prevádzok a personálnych pracovníkov

Typ vzdelávania: vzdelávanie prebieha prezenčnou formou, v prípade záujmu je možné ho uskutočniť aj ako interné /v tomto prípade budú rešpektované konkrétne požiadavky čo do obsahu, rozsahu, termínu a ceny/

Cena: je stanovená pri jednotlivých seminároch, ktoré je možné podľa výberu absolvovať samostatne

Rozsah:  je stanovený pri každom jednotlivom seminári, každý seminár je možné absolvovať samostatne

Štruktúra  a obsah vzdelávacej aktivity:

1. seminár: Manažment a práca s ľuďmi

Obsah: manažérske kompetencie a ich rozvíjanie, osobnosť úspešného manažéra, úloha manažéra, rozvoj spolupracovníkov, osobnostná  analýza, emočná typológia, jednanie s rôznymi typmi ľudí, proces riadenia a vedenie ľudí, správanie sa a postoje ľudí, záujem a spôsobilosť pracovníkov, riadenie pracovného výkonu, stanovenie cieľov pracovného výkonu, princípy stanovenia pracovných úloh, kontrola a jej zásady, zásady pre poskytovanie spätnej väzby

Rozsah: 16 hodín/2 dni, cena: 260 Eur /neplatca DPH

2. seminár: Vedenie ľudí a motivácia

Obsah:

 • Profesionalita a úlohy manažéra - predpoklady úspechu manažéra pri riadení procesov a vedení ľudí, identifikácia profesijnej úlohy manažéra, jeho manažérska a vodcovská pozícia, špecifikácia prístupu manažérov a vodcov
 • Vodcovstvo a manažérske štýly - základné činnosti manažéra, nástroje riadenia procesov a vedenia ľudí, manažérsky cyklus, vodcovstvo a jeho vplyv na efektívnosť tímu, na vytvorenie priaznivej atmosféry v tíme
 • Štýly vedenia ľudí pri práci - jednotlivé štýly vedenia, ich výhody a nevýhody, voľba štýlu v závislosti od typu úlohy, vyspelosti zamestnanca a firmy, posúdenie vlastného preferovaného štýlu vedenia, uplatňovanie flexibilného štýlu vedenia ľudí pri práci, riadiaci štýl manažéra, situačné vedenie a direktívne riadenie, koučink, podporovanie, zásady delegovania
 • Motivácia ako nástroj vedenia ľudí - motivácia a pracovný výkon, vedenie k samostatnosti, angažovanosti a iniciatíve, motivácia a potreby zamestnancov, motivácia a stimulácia, faktory motivácie, ako identifikovať a eliminovať faktory nespokojnosti v práci, motivujúce faktory a motivujúci spôsob práce manažéra, typické situácie pre motiváciu, hierarchia potrieb /Maslow/, motivačné dovednosti, motivácia pre zvýšenie výkonnosti a rozvoj pracovníkov

Rozsah:16 hodín/2 dni, cena:270 Eur/neplatca DPH

3. seminár: Vedenie tímov a tímová spolupráca

Obsah:

 • Znaky a charakteristiky optimálneho tímu - rozdiel medzi pracovnou skupinou a tímom, význam tímovej spolupráce v pracovnej skupine, sociálny a pracovný potenciál tímu, utváranie "tímového ducha" a možnosti jeho rozvoja, znaky optimálneho tímu, predchádzanie formovaniu suboptimálnych tímov
 • Princpy efektívneho fungovania tímov - pravidlá tímovej práce, výhody budovania tímov pre manažérov a pre spolupracovníkov, možné nevýhody tímovej práce a riziká tímovej spolupráce
 • Proces rozvoja a budovania tímu - etapy vývoja tímu a ich charakteristika vo vzťahu k pracovnému výkonu a k motivácii  členov tímu, úloha manažéra v jednotlivých fázach rozvoja tímu, hierarchia tímového uvedomovania, tímová úloha a sociálna interakcia
 • Roly v tíme a ich potenciál - pracovné a osobnostné roly v tíme, posúdenie vlastnej roly, charakteristika tímových rolí podľa Belbina, vytvorenie optimálneho tímu na základe poznania tímových rolí a využívanie tímových rolí pri dosahovaní tímových cieľov, mapovanie silných stránok a rezerv z hľadiska úlohy manažéra v tímovej práci
 • Riadenie tímovej spolupráce - nástroje vedenia tímových procesov vo vzťahu k etape vývinu tímu, stupňa rozvoja členov tímu a k úlohe, orientácia manažéra na výkon, jednotlivca a skupinu, funkčné vedenie tímu podľa Adaira, vplyv manažéra na výkonnosť tímu, formulácia cieľov tímovej práce a proces efektívneho tímového rozhodovania a riešenia problémov
 • Budovanie a vedenie tímu - proces vývoja tímu a úloha vedúceho, budovanie efektívneho tímu a potenciál tímu, pravidlá tímovej práce - práva a povinnosti, zvyšovanie otvorenosti a dôvery v tíme, rozhodovanie v tíme
 • Riešenie konfliktov v tíme - ȍo je konflikt a ako vzniká, ich príčiny a prevencia, modely správania sa v konfliktnej situácii a spôsoby jej riešenia, vlastný preferovaný spôsob riešenia konfliktov - výhody a nevýhody, prejavy správania sa v konflikte vo vnútri skupiny a medzi skupinami, reakcia na konflikt, analýza konkrétnych konfliktných situácií z praxe 

Rozsah:18 hodín/ 2 dni, cena: 290 Eur/neplatca DPH

4. seminár: Vedenie porád a workshopov

Obsah:

 • Riadenie a vedenie porád a stretnutí ako manažérska aktivita - ciele porád a pracovných stretnutí, ich výhody a nevýhody, typy porád a pracovných stretnutí
 • Plánovanie  a príprava porád a pracovných stretnutí - konštruktívne prvky porád, deštruktívne prvky porád, obsahová príprava porád a pracovných stretnutí, organizačná príprava porád a pracovných stretnutí
 • Účastníci porád a pracovných stretnutí - kritériá ich výberu a ich roly, úloha predsedajúceho a moderátora, úloha referujúceho a úloha účastníkov, úloha reprezentanta - zástupcu skupiny
 • Priebeh porád a pracovných stretnutí - otvorenie, definovanie cieľov, pracovných postupov a časové vymedzenie, definícia problémov a ich analýza, zber informácií a možných riešení problémov, závery, uznesenia a prideľovanie úloh, vedenie porád a ich efektivita, ciele a spôsoby ich vedenia, prínos porád a závery
 • Vedenie diskusie - diskusné otázky, argumentácia a argumentačné techniky, formulácie záverov
 • Skupinové riešenie problémov - workshop a brainstorming - ich príprava a priebeh, špecifiká ich moderovania
 • Prezentácie na poradách a pracovných stretnutiach - príprava prezentácií, efektívny prenos informácií, zásady vizualizácie, špecifiká individuálnej a skupinovej prezentácie

Rozsah:16 hodín/2 dni, cena:280 Eur/neplatca DPH

5. seminár: Vedenie ľudí v období zavádzania zmien

Obsah:

 • Vedúci ako nositeľ zmeny - osobnosť a osobnostné predpoklady manažéra ako nositeľa zmeny, typy kľúčových ľudí, ktorí sa podieľajú na zavádzaní zmeny, prístupy k riadeniu zmeny, štýly oplyvňovania a presviedčania
 • Základné princípy a fázy riadenia zmien - zmena ako princíp fungovania firmy, stimuly zmeny a princípy riadenia zmeny, model riadenia zmien a základné fázy procesu zmeny, znaky účinnej vízie, krivka zmeny
 • Odpor k zmenám a jeho príčiny - chyby pri zavádzaní zmien, eliminácia chýb pri zavádzaní zmien, príčiny a prejavy odporu voči zmenám a spôsoby jeho znižovania
 • Ovplyvňovanie negatívnych postojov k zmenám - riadenie odporu k zmenám, negociácia a komunikácia o charaktere a významu zmien, podpora rozvoja zamestnancov, orientácia na vedomosti, správanie a postoje, participácia a spolupráca,   identifikovanie sa so zmenami
 • Akceptácia zmeny a motivácia zamestnancov k implementácii zmeny - preferencie prístupu k zmenám, kvalita tímov a tímová spolupráca pri implementácii zmien, motivácia a stimulácia pri zavádzaní zmien, motivačný cyklus, poskytovanie skupinovej podpory a spätnej väzby

Rozsah: 16 hodín/2 dni, cena: 270 Eur/neplatca DPH

Forma vedenia seminárov: práca v malej skupine, aktívny prístup, veľa praktických prvkov a cvičení

Lektori: významní odborníci, skúsení lektori s bohatými školiacimi skúsenosťami