Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚvodPoradenstvo

Poradenstvo

Poskytujeme konzultácie a poradenstvo ku všetkým témam, ktoré nájdete v ponuke seminárov na našej webstránke, ako aj k nižšie uvedeným oblastiam. Všetky sú personálne zabezpečené špičkovými  odborníkmi, ktorí majú nielen rozsiahle teoretické odborné vedomosti, ale aj značné praktické skúsenosti.

Pre objednanie služby, príp. pre dalšie Vami požadované  informácie vyplňte prosím  priložený formulár, odošlite ho a my Vás následne budeme kontaktovať.

PERSONÁLNE PROCESY VO FIRME

Každá firma má definované svoje strategické ciele a stratégiu, ako ich dosiahnuť. Potrebuje súčasne, aby ciele a stratégiu prijali aj jej zamestnanci. Ľudské zdroje a organizačná štruktúra vo firme by teda mali byť v súlade s firemnou stratégiou. Zmyslom personálneho riadenia podniku je utváranie kvalitného a výkonného personálu, ktorý je identifikovaný s cieľmi firmy. Vytváranie takejto štruktúry ľudských zdrojov vo firme je dlhodobým cieľom, ktorý si vyžaduje spoločné úsilie všetkých článkov riadenia a využitie všetkých nástrojov, ktoré má personálny manažment k dispozícii. Spravidla to vyžaduje pomoc zo strany externého subjektu. Sme pripravení tieto náročné personálne procesy s Vami realizovať.

NASTAVENIE FIREMNÉHO VZDELÁVANIA

Výdavky na rozvoj zamestnancov sú investíciami do "ľudských zdrojov" (ľudského kapitálu) firmy, na ktorých efektivitu a návratnosť je potrebné klásť rovnaké nároky ako na ostatné investičné výdavky.

Efektivita rozvoja a tréningu sa opiera o tri hlavné faktory:

  1. správne stanovenie rozvojových a vzdelávacích potrieb
  2. výber vhodných vzdelávacích metód  
  3. pravidelné vyhodnocovanie výsledkov, ktoré vzdelávanie a tréning priniesli.

Rozvoj ľudských zdrojov predstavuje získavanie nových vedomostí, schopností a spôsobov správania sa zamestnancov, umožňujúce im lepšie sa prispôsobiť novým požiadavkám, ktoré súvisia s očakávanými zmenami pracovných úloh a potrieb zákazníkov. Tréning zamestnancov potom spočíva v získavaní pracovných zručností potrebných k adekvátnemu  výkonu či efektívnejšiemu vykonávaniu existujúcich úloh a činností. Súčasťou rozvoja ľudských zdrojov podniku je aj riadenie kariéry zamestnancov usilujúci o dosiahnutie súladu medzi potenciálom a motiváciou pracovníkov a potrebami podniku.

FIREMNÉ STRATÉGIE A ZVLÁDANIE ORGANIZAČNÝCH ZMIEN

Pomáhame zastaviť negatívne trendy vo výsledkoch a lepšie sa pripraviť na zmeny

ASSESSMENT CENTRUM a DEVELOPMENT CENTRUM

Assessment Centrum je objektívna  metóda skupinového výberu pracovníkov z väčšieho počtu prihlásených účastníkov, pomerne presná a efektívna  /v preklade ohodnocovacie centrum, skratka AC/. Je pre ňu charakteristické priame porovnávanie jednotlivých kandidátov podľa rôznych kritérií a hľadísk. Účastníci riešia modelové situácie, ktoré simulujú pracovné prostredie a sú blízke pracovným úlohám a  problémom, s ktorými sa môžu denne  v práci stretnúť, v priebehu riešenia jednotlivých zadaných úloh prejavia svoje schopnosti, zručnosti, osobnostné črty a štýl práce. Hodnotitelia /nezávislí odborníci - vyškolení pozorovatelia a zástupcovia zamestnancov/ tak dostanú konkrétny obraz o ich pracovnom správaní a odhaľujú ich možnosti.

AC sa používa pre akékoľvek pozície, kde sú dôležité interpersonálne schopnosti, najmä v oblasti výberu pracovníkov pre významné manažérske pozície, úzko špecializované pozície, pracovníkov v priamom kontakte s klientom a na pozície s prihláseným značným počtom uchádzačov, kde v krátkom čase je potrebné vylúčiť nevhodných. Používa sa najmä všade tam, kde nesprávne rozhodnutie pri výbere pracovníka  môže firme spôsobiť veľké finančné straty.

Development centrum  je poradenskou a expertíznou službou, zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného, profesionálneho a kariérového potenciálu pracovníkov a konkrétnych tímov. Pomáha firmám zefektívniť fungovanie v personálnej oblasti a tým prispieť k efektívnym výsledkom spoločnosti. Umožňuje poznanie perspektív ďalšieho profesionálneho uplatnenia a kariérového rastu pracovníkov v zhode s možnosťami a cieľmi firmy a predstavuje zdroj podkladov pre cielené vzdelávanie pracovníkov a tvorbu plánov vzdelávania.

VZDELÁVANIE MANAŽÉROV

Komplexná poradenská služba v oblasti vzdelávania manažérov s realizáciou nastavených rozvojových programov na základe objektívneho zhodnotenia rozvojových potrieb cieľovej skupiny. Obsahuje tieto etapy:

  • Analýza činností manažérov
  • Development centrum
  • Tvorba rozvojového programu
  • Rozvojový program
  • Vyhodnotenie spolupráce

 

Stránka: « »